Boekhandel en Antiquariaat De Roo

Countries
  • Netherlands

Blog posts about "Boekhandel en Antiquariaat De Roo"

Realized prices "Boekhandel en Antiquariaat De Roo "

Ulrich, Johan Jacob
Het Geestelyke Reukwerk. Of, het Gebed der Gebeden van de Gelovige Christenen en Kinderen Gods, hetwelke hen, Jesus, hun Heer en Leermeester, te Bidden, en voor God, als Geestelyke Priesters, aantesteeken bevolen heeft, Doorgaans genaamt het Heilige Onze Vader, In Tien verscheide Leerreedenen der Gemeinte Gods voorgedragen, en, als een Aanhang van het Hogepriesterlyk Gebed van Christus. Uit het Hoogduitsch vertaalt, door Johan Willem van Haar. WAARBIJ: Verhandeling over de Dierbaarheit en 't Recht Gebruik van Godts Woort. Aanwyzende de Nootzaakelykheit en de Hulpmiddelen om het zelve met heilzaame Vrucht en tot Zaligheit te leezen. Tot nut en Gerief van alle Christelyke Huishoudingen, en tot Bevordering van Waarheit en Deugt in dezelve. In het Hoogduitsch beschreeven. En om haare uitneemende Nuttigheit in het Nederduitsch overgebracht door Bernhardus Keppel. Waar by noch gevoegt is Het Leven van den Schryver. Boekhandel en Antiquariaat De Roo
N.N.
Brief van de Ho. Mo. Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, den 10. Junij 1664. Aen zijn Roomsche Keyserlycke Majesteyt raeckende het in-nemen van Dyler-Schans. Boekhandel en Antiquariaat De Roo
Plevier, Johannes
Azafs Twaalf Psalmen ontleedt, verklaardt en tot gebruik gebragt, naar tyds gelegenheid, byzonder voor de Ingezeetenen van de Zeven Vereenigde Nederlanden, in de jaaren MDCCXL-MDCCXLVI. Boekhandel en Antiquariaat De Roo
Brakel, Theodorus à
Het Geestelyke Leven, ende de Stand eens Gelovigen Mensches hier op Aarde, uit Gods Heilig Woord vergadert en byeengestelt. Nog zyn hier achter bygevoegt eenige Kentekenen, waar uit men hem kan verzekeren, dat men van Godt is bemind, als mede eenige Christelyke Meditatien, Gebeden en Dankzeggingen. De Twaalfde Druk, door den Autheur in zyn leven Overgezien, Vermeerdert en Verbetert. Boekhandel en Antiquariaat De Roo
Burnet, Gilbert
Bishop Burnet's History of His Own Time. Vol. I. From the Restoration of King Charles II. To the Settlement of King William and Queen Mary at the Revolution. To which is prefix'd A Summary Recapitulation of Affairs in Church and State from King James I. to the Restoration in the Year 1660. WITH: Vol. II. From te Revolution to the Conclusion of the Treaty of Peace at Utrecht, in the Reign of Queen Anne. To which is added, The Author's Life, by the Editor (=Thomas Burnet). Boekhandel en Antiquariaat De Roo
Boekhandel en Antiquariaat De Roo has 0 objects in the categories.

Find address and telephone number to Boekhandel en Antiquariaat De Roo

Advert