Boekhandel en Antiquariaat De Roo

Countries
  • Netherlands

Blog posts about "Boekhandel en Antiquariaat De Roo"

Realized prices "Boekhandel en Antiquariaat De Roo "

Kloeck, Joannes
Edesche Verlustingen, Of Geestelijkcke Gezangen en Lof-zangen, op verscheyden Voorvallen en Gelegentheden t'zaamen gesteldt, en ten dienst der Zang-lievende in 't licht gebracht. Boekhandel en Antiquariaat De Roo
Sudermann, Daniel
Chronyck der Waldensen, Dat is: Verhael van de opkoomste, Leere en leven, als mede van de veelvuldige vervolgingen der Euangelische Christenen, die Waldensen genaemt worden. Beginnende met 't 1160. tot 't 1655. jaer incluys, waer in begrepen is 't laetste schrickelijk bloetbad, begaen aen de Kerke van Piemont. In 't Hoogduytsch beschreven. En nu in onse Nederduytsche Tale getrouwelijck vertaelt. Boekhandel en Antiquariaat De Roo
Mauritius, Johannes
Getuigenisse der Waarheyd of een Zedige Aanspraak. Aan alle so genoemde Roomsche Catholijken van dese Vereenigde Provincien. Aan welke hy Reden geeft, waarom hy de Roomsche Religie heeft verlaten, met een klare Aanwijsinge van meest alle hare Dwalingen. Boekhandel en Antiquariaat De Roo
Bierman, Johannes
Verklaringe des Eersten Briefs van Paulus aan die van Korinthus, Waar in De Kragt en Zamenhang der woorden, mitsgaders des Apostels Oogmerk, verklaard, het gewigt zyner Redeneeringen aangetoond, en de Spreekwyzen uit de Talen, Oudheden, Gewoontens, en Plegtigheden der Oude Volkeren, opgehelderd worden. Den tweeden Druk van veele fouten gezuivert. Boekhandel en Antiquariaat De Roo
Outhof, Gerardus
Verhaal van alle de Hooge Watervloeden, in deeze en andere Plaatsen van Europa, van Noachs tydt af, tot op den tegenwoordigen tydt toe. Met een nieuw Kaartje van 't verdronken Landt in den Dollaart, nevens eene Kerkreede, Gedaan op den laatsten Kersvloedt, uit Jona 2: 3, 4. en eene Verhandelinge over de Komeeten, Of, en hoe verre dezelve betrekkelyk zyn op Hooge Watervloeden. Waar by gevoegdt zyn drie Tafels van de Watervloeden naar de Feestdagen, Eeuwen en Maanden, eyndelyk een Bladwyzer der voornaamste zaaken. Boekhandel en Antiquariaat De Roo
Boekhandel en Antiquariaat De Roo has 0 objects in the categories.

Find address and telephone number to Boekhandel en Antiquariaat De Roo

Advert